Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Секція Ботаніки
 
 1. Аналіз видового різноманіття та значення представників родини Fabaceae у флорі Бучацького району Тернопільської області.
 2. Аналіз систематичної структури флори Тернопільського плато.
 3. Ботанічна характеристика порядку Pinales у флорі Гермаківського дендропарку (Тернопільська область).
 4. Види лікарських рослин, занесені до «Червоної книги України. Рослинний світ (2009)».
 5. Видовий склад планктонних водоростей Тернопільського ставу.
 6. Використання представників роду Tulipa L. у декоративному озелененні.
 7. Вищі спорові рослини: характеристика відділів, їх основних класів, порядків та представників.
 8. Відділ Polypodiophyta у флорі Тернопільської області: видовий склад, розмноження у культурі та практичне використання.
 9. Відділ Мохоподібні (Bryophyta): загальна характеристика та біологічні особливості.
 10. Відділ Слизовики або Міксоміцети: загальна характеристика, цикл розвитку, видовий склад та значення.
 11. Відділ Хвощеподібні (Equisetophyta): особливості будови, цикл розвитку, поширення, значення на представники.
 12. Гриби Тернопільської області, занесені до «Червоної книги України. Рослинний світ (2009)».
 13. Дерев’янисті рослини лісів Теребовлянського району Тернопільської області.
 14. Еколого-ценотична характеристика флори Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення.
 15. Загальна характеристика та класифікація відділу Гриби (Mycophyta).
 16. Загальна характеристика відділу Діатомові водорості (Bacillariophyta): особливості будови, класифікація, представники та значення.
 17. Загальна характеристика відділу Червоні водорості (Rhodophyta).
 18. Загальна характеристика підцарства Вищі рослини (Cormobionta) та класифікаційні схеми вищих рослин.
 19. Загальна характеристика та основні представники родини Злакові (Poaceae).
 20. Загальна характеристика, представники та значення відділу Lichenophyta.
 21. Зміст систематики рослин як науки та її місце у системі інших наук.
 22. Значення бінарної номенклатури Карла Ліннея для розвитку систематики рослин.
 23. Інтродукція айстр на території Тернопільської області та перспективи її використання у декоративному будівництві.
 24. Історія розвитку систематики рослин як науки.
 25. Кімнатні рослини, які найбільш широко використовуються для озеленення шкільних приміщень.
 26. Клас Аскоміцети (Ascomycetes): загальна характеристика, основні порядки та їх представники.
 27. Клас Незавершені гриби або Дейтероміцети: принципи виділення, загальна характеристика, видовий склад та значення.
 28. Лікарські рослини, які використовуються для лікування органів дихання у флорі Бережанського району Тернопільської області.
 29. Медоносні рослини у флорі Зборівського району Тернопільської області, їх видовий склад та використання.
 30. Особливості будови, розмноження поширення та значення представників порядку Сапролегнієві (відділ Mycophyta).
 31. Особливості вивчення курсу «Систематика рослин» у шкільному курсі біології.
 32. Особливості лікарської рослини ехінацея пурпурова (Echinacea purpurea) в умовах Придністров’я.
 33. Предмет, сучасні завдання та методи досліджень сучасної систематики рослин.
 34. Природно-заповідні території Тернопільської області та їх значення для охорони рідкісних видів рослин.
 35. Рідкісні вищі спорові рослини на території Тернопільської області.
 36. Рідкісні рослини Кременецького району Тернопільської області, їх видовий склад та стан охорони.
 37. Рідкісні рослини Тернопільської області та стан їх охорони.
 38. Родина (назва родини) у флорі Тернопільської області: видовий склад та стан охорони.
 39. Успішність інтродукції видів роду Exochorda Lindl. у Правобережному Лісостепу України.
 40. Характеристика видового складу отруйних грибів Тернопільської області.
 41. Характеристика ендемічних та реліктових видів Західного Поділля.
 42. Характеристика рослинності природного заповідника «Медобори» (Тернопільська область).
 43. Характеристика флори та рослинності Карпатського біосферного заповідника.
 44. Червона книга України. Рослинний світ (2009) та охорона рідкісних рослин Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення.
 45. Червоні книги України. Рослинний світ (1980, 1996, 2009): таксономічні, географічні та созологічні аспекти.
 46. Червонокнижні представники родини Asteraceae (Compositae) у флорі Голицького ботанічного заказника.
 47. Особливості вирощування догляду та розмноження кактусів
 48. Оцінка стабільності розвитку в популяціях прудкої ящірки Lacerta agilis exigua в урбанізованих та природних екосистемах
 49. Вивчення видового складу та поширення ряду Лускокрилих або метеликів Lepidoptera серії Булавовусі або денні Rhophalocera
 50. Дослідження цитотоксичної активності окремих лікарських рослин Allsum сера-тестом
 51. Успадкування деяких господарсько-цінних ознак у сої (glycne max)
 52. Фізіолого-біологічні особливості деяких реліктових рослин, як показники адаптації
 53. Локальний екомоніторинг та вивчення впливу абіотичного фактору у рамках роду Trichogramma
 54. Генетичні та фенотипові переваги районованих порід бджіл
 55. Об’єкти ботанічного профілю природно-заповідного фонду Заліщицького району, стан їх збереженості та перспективи розвитку
 56. Гіногенез сріблястого карася
 57. Порівняльне морфо-екологічне дослідження кори мозочка жаби ставкової, квакші звичайної та ящірки прудкої
 58. Вивчення впливу біогумусу сорту «Старатель» і рідкої суміші «Айдар» на культуру томатів
СЕКЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ ТА АГРОНОМІЇ
 1. Рівні організації живої матерії.
 2. Основні принципи організації живої матерії.
 3. Теорії походження життя на Землі.
 4. Еволюція і мікроеволюція організмів.
 5. Вплив абіотичних, біотичних і антропічних факторів на живі організми.
 6. Молекулярні основи спадковості та мінливості.
 7. Вплив екологічного стану довкілля на генофонд.
 8. Біосфера та місце в ній людини.
 9. Генна інженерія – необмежені можливості та можливі обмеження.
 10. Генетика і морально-етичні проблеми.
 11.  Мутагенез та селекція.
 12. Мутагенні чинники та їх вплив на різні організми.
 13. Гетерозис: наука і практика.
 14. Інбридинг – шлях для створення вихідних форм при створенні нових продуктивних сортів та гібридів.
 15. Фактори порушення рівноваги генів у популяції.
 16. Спадкові захворювання людини.
 17. Дослідження впливу фізичних і хімічних факторів на мікроорганізми.
 18. Визначення гігієнічного стану повітря навчальних приміщень і повітря міста за мікробіологічними показниками.
 19. Дослідження стану води за мікробіологічними показниками.
 20. Мікроорганізми ґрунту.
 21. Виділення і дослідження азотофіксуючих бактерій.
 22. Ризосферна мікрофлора, взаємовідносини рослин і мікроорганізмів.
 23. Кругообіг речовин у природі та участь у ньому мікроорганізмів.
 24. Кількісне та якісне дослідження мікроорганізмів ґрунту.
 25. Визначення якості ґрунту за допомогою мікробів-індикаторів.
 26.  Бактерії як фактор підвищення родючості ґрунту й урожайності рослин.
 27.  Дослідження антимікробної дії фітонцидів різних рослин.
 28.  Визначення антимікробної активності лікарських рослин.
 29.  Дослідження мікробного антагонізму.
 30.  Біологічні методи боротьби зі шкідниками рослин.
 31.  Дослідження біологічно активних речовин мікробного походження.
 32.  Біотехнологія. Мікробіологічна промисловість.
 33.  Мікроорганізми – санітари планети.
 34.  Біоконверсія.
 35.  Ціанорбактерії.
 36.  Віруси.
 37.  Бактеріофаги.
 38.  Ціанофаги.
 
СЕКЦІЯ МЕДИЦИНИ
 
 1. Вивчення стану серцево-судинної системи у школярів та вплив різних факторів (навантаження, гіподинамія, інфекційні захворювання, грип і т.д.);
 2. Вивчення стану захворюваності органів серцево-судинної системи серед школярів чи якихось груп населення;
 3. Вивчення факторів ризику серцево-судинних захворювань у школярів чи населення;
 4. Хвороби органів дихання серед підлітків та їх зв'язок з палінням;
 5. Вивчення стану функції зовнішнього дихання у школярів і залежність його від різних факторів зовнішнього середовища (природні фактори, паління, простудні захворювання);
 6. Вивчення впливу запиленості та загазованості повітря на функцію органів дихання людини;
 7. Вплив шуму на нервову систему та працездатність старшокласників;
 8. Вплив екологічних факторів на стан імунної системи;
 9. Імунний дефіцит та його прояви у школярів;
 10. Стан імунітету в нормі та при патології і вивчення його у школярів;
 11. Вплив якості навчальних посібників (підручники, комп'ютери) на зір школярів;
 12. Частота патології зору у школярів та вплив на неї факторів зовнішнього середовища;
 13. Сучасні методи вивчення стану крові;
 14. Хвороби крові та органів кровотворення у школярів;
 15. Проблеми дитячого травматизму в сучасних умовах; Вивчення стану опорно-рухового апарату у школярів.
Теоретична медицина
 1. Сучасні теорії регуляції гомеостазу.
 2. Фізіологічні механізми адаптації.
 3. Імунна регуляція гомеостазу.
 4. Нейрогуморальні та імунні механізми регуляції функціонування систем організму.
 5. Молекулярні основи функціонування клітин.
 6. Нейромедіаторні механізми функціонування головного мозку.
 7. Сучасні уявлення про патологічний процес.
 8. Спадковість та мультифакторні захворювання людини.
 9. Сучасні теорії онтогенезу.
 10. Сучасні теорії атеросклерозу.
Клінічна медицина
 1. Рання діагностика онкологічних захворювань людини.
 2. Клініка та діагностика судинних захворювань людини.
 3. Запальні захворювання дихальної системи людини.
 4. Рання діагностика судинних захворювань.
 5. Гормональна терапія в клініці внутрішніх хвороб.
 6. Діагностика та терапія захворювань шлунково-кишкового тракту.
 7. Сучасні вірусні інфекції людини та їх лікування.
 8. Імунодефіцитні стани людини та сучасні методи їх лікування.
 9. Аутоімунні захворювання людини, їх діагностика та лікування.
Профілактична медицина та валеологія
 1. Вплив екологічних факторів на виникнення та перебіг захворювань людини.
 2. Вплив соціальних умов існування на здоров’я людини.
 3. Соціально-небезпечні захворювання людини та їх профілактика.
 4. Здоров’я, його діагностика та формування.
 5. Сучасні методи відновлення здоров’я.
 6. Сучасний стан соціального здоров’я української нації та шляхи його покращення.
 7. Охорона здоров’я в Україні.
Секція хімії
 
            Теми 1 – 21 рекомендуються для учнів 9-10 класів, 22-39 – для 10-11 класів.
 1. Дослідження природних вод (вміст металів, хлоридів, сульфатів, нітратів та ін.)
 2. Аналіз забрудників (вміст важких металів, аніонів-забрудників, органічних речовин) у стічних водах.
 3. Визначення вмісту мікроелементів у біологічних об’єктах.
 4. Визначення твердості води (різними методами, в різних водах).
 5. Визначення каротину в плодах, кормах і інших об’єктах.
 6. Визначення кислотності меду.
 7. Визначення вмісту органічних кислот в плодах (або соках і інших біологічних об’єктах).
 8. Дослідження вмісту жирних кислот у рослинних оліях.
 9. Визначення якості ефірних олій (одним або двома методами дослідження).
 10.  Вивчення залишкових мікрокількостей препаратів у овочах після їх хімічної обробки.
 11.  Визначення вмісту аскорбінової кислоти у плодах хімічними методами.
 12. Визначення кислотності, жирності, вмісту лактози в молочних продуктах.
 13. Визначення вмісту солі, золи в твердих сирах.
 14. Дослідження мінерального складу молока методом тонкошарової хроматографії.
 15. Визначення якості миючих засобів.
 16.  Вивчення антикорозійних властивостей хімічних покрить (на прикладі одного або двох покрить).
 17. Вивчення антикорозійних властивостей електрохімічних покрить (на прикладі одного покриття).
 18. Визначення залежності швидкості корозії металів, (сплавів, виробів) від різних факторів.
 19. Визначення нітратного азоту в рослинах методом тонкошарової та паперової хроматографії.
 20. Визначення вмісту азоту (або фосфору) в мінеральних добривах (або ґрунтах) хроматографічним методом.
 21. Дослідження залежності між будовою і хімічними властивостями певних сполук (неорганічних, органічних).
 22. Дослідження процесів електроосадження металів (чи сплавів).
 23. Порівняльна характеристика визначення певних іонів сучасними методами.
 24. Дослідження комплексоутворення сучасними методами.
 25. Дослідження будови органічних сполук сучасними методами.
 26. Ідентифікація галогенпохідних (інших похідних) органічних сполук сучасним методами.
 27. Дослідження кінетики певних хімічних реакцій.
 28. Синтез нових органічних (або неорганічних) сполук.
 29.  Закономірності зв’язку термодинамічних та хімічних властивостей певних хімічних сполук.
 30.  Вивчення реакцій комплексоутворення органічних лігандів з іонами металів.
 31.  Одержання тонкодисперсних малорозчинних сполук методом хімічного осадження (на одному прикладі).
 32.  Визначення коефіцієнтів активності у сумішах електролітів.
 33.  Використання зміннострумових електрохімічних методів для виготовлення селективних поглинаючих покриттів теплових колекторів.
 34.  Розробка нових експрес-методів перевірки кислотності молока та молочних продуктів.
 35.  Хімічний та радіаційний аналіз ґрунтів певного району Тернопільської області.
 36.  Контроль якості певного фармацевтичного препарату.
 37.  Роль гетероциклічних сполук у створенні потенційно біологічно активних речовин.
 38.  Дослідження певної хімічної сполуки, як основи для творення магнітокерованих лікувальних засобів.
 39.  Дослідження фізико-хімічних властивостей процесу металізації синтетичних алмазів.
 СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ
 1. Виявлення формальних і неформальних лідерів у школі.
 2. Порівняльна характеристика мислення та інтелекту дітей інтернату та середньої школи.
 3. Вивчення емоційної сфери дошкільнят.
 4. Дослідження пам’яті у старшокласників.
 5. Порівняльна характеристика пам’яті старшокласників та дітей молодшого шкільного віку.
 6. Порівняльна характеристика уваги старшокласників та дітей молодшого шкільного віку.
 7. Вплив емоційної сфери на запам’ятовування.
 8. Конфлікти та засоби їх вирішення у старших класах.
 9. Вивчення міжособистісних стосунків у класі.
 10. Вплив відчуття та сприймання на емоційну сферу в дошкільнят.
 11. Вплив комунікативних якостей на здібності дитини.
 12. Взаємозв’язок розуміння та пам’яті.
 13. Діагностування видів та типів пам’яті у старшокласників.
 14. Взаємозв’язок темпераменту та пам’яті.
 15. Взаємозв’язок темпераменту та мислення.
 16. Взаємозв’язок темпераменту та сприймання.
 17. Взаємозв’язок темпераменту та уваги.
 18. Взаємозв’язок темпераменту та мовлення.
 19. Взаємозв’язок темпераменту та особливостей нервової системи особистості.
 20. Дослідження проблеми батьків та дітей.
 21. Спілкування як мистецтво і як цінність.
 22. Механізми взаєморозуміння міжособового сприймання у підлітків.
 23. Інтерактивне спілкування особистостей у колективі.
 24. Виявлення рівня сформованості творчих здібностей.
 25. Вплив стресу на навчальну діяльність.
 26. Акцентуйована особистість нашого часу.
 27. Форми переживання почуттів (емоції, афекти, стреси) у старшокласників.
 28. Від духовності до саморегуляції старших школярів.
 29. Діагностика та корекція відповідальності у підлітків.
 30. Діагностика та корекція тривожності школярів.
 31. Дослідження емоційного аспекту відносин між юнаками та дівчатами
 32. Батьки і діти: проблема спілкування
 33. Вплив сімейних цінностей на формування громадянської самосвідомості старшокласників
 34. Особливості формування системи ціннісних орієнтацій сучасної молоді
 35. Особливості механізмів взаємодії в системі «Вчитель-учень»
 36. Вплив просвітницького тренінгу на формування лідерських якостей
 37. Гендерні особливості мотивації вибору професії старшокласників
 38. Психологічні аспекти сприймання інформації у юнацькому віці
 39. Як достигнути успіху в спілкуванні?
 40. Дослідження впливу типу темпераменту на інтелектуальну лабільність та успішність у розв’язуванні логічних задач
 41. НЛП – репрезентативні системи та проблеми стилів викладання
 42. Залежність стилю поведінки в конфліктної ситуації від гендерного типу особистості
 43. Особистісні аспекти молодіжного алкоголізму
 44. Гармонійні стосунки батьків і дітей як психологічна основа готовності підлітків до утворення майбутньої сім’ї
 45. Дослідження особливостей ціннісних орієнтацій підлітків
 46. Вплив неповної сім’ї на становлення поведінки підлітка
 47. Вплив ролевих комп’ютерних ігор на агресивність підлітків
 48. Психологічні особливості українського національного характеру у сприйманні сучасної молоді
 49. Психологічні особливості взаємозв’язку егоцентризму особистості та тривожності у старшокласників у процесі складання екзаменів
 50. Взаємозв’язок соціально-психологічного клімату в учнівських колективах з рівнем шкільної тривожності
 
 Секція біології
 1. Флора й рослинність водних і лучних фітоценозів.
 2. Флора й рослинність степових фітоценозів.
 3. Акваріумні риби. Особливості утримання. Біологія розмноження окремих видів.
 4. Фенологія весняних та осінні міграцій птахів різних таксономічних груп.
 5. Ботанічна характеристика деяких природничо-заповідних територій Вашого району.
 6. Зоологічна характеристика деяких природничо-заповідних територій Вашого району.
 7. Видовий склад та територіальне розміщення зимуючих птахів Вашого міста, селища.
 8. Вплив фізіологічно-активних речовин на укорінення деяких видів кімнатних рослин.
 9. Морфо-анатомічні та екологічні особливості рослин (будь-якої групи) Вашого району.
 10. Еколого-біологічна характеристика ботанічних чи зоологічних об'єктів Вашого району (класів, рядів, один, родів).
 11. Вивчення пухлин та наростів у покритонасінних рослин.