Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon

Мала академія наук залучає дітей та учнівську молодь до науково-дослідницької, експериментальної, винахідницької, пошукової діяльності та надає можливість кожній обдарованій дитині взяти особисту участь в сучасній експериментально-дослідницькій роботі обраної галузі науки в інтересах людини, суспільства, держави.
 
Хіміко-біологічне відділення обласної МАН вже багато років поспіль наполегливо працює над проблемами:

 • формування в учнів вміння самостійно здобувати потрібну інформацію, виокремлювати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання;
 • розвитку індивідуальних якостей особистості засобами позашкільної освіти, сприяючи цим самим, набуттю додаткових знань, умінь і навичок та залучаючи учнів до систематичної науково-дослідницької діяльності;
 • активізації пошукової діяльності учнів-слухачів МАН, яка робить їх творчими,
 • здатними досягти потенційних можливостей у відносинах зі світом та іншими людьми

 
Основними завданнями хіміко-біологічного відділення є:

 • оволодіння методологією наукового пізнання: навчити користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою, добирати матеріали для експериментів, оформляти результати пошукової діяльності;
 • спрямування діяльності відділення на виявлення здібностей, обдарувань слухачів, а також самовизначення та самореалізації особистості шляхом участі в різних видах роботи: пошуковій, експериментальній, дослідницькій;
 • розвиток розумових здібностей та якостей  особистості    (теоретичного стилю мислення, пізнавального інтересу, уяви, уваги, пам’яті  тощо), прагнення до самоосвіти;
 • розвиток інтелектуального та творчого потенціалу слухачів шляхом самоперетворення та самовдосконалення як системи прогресивних часових та просторових кількісних, якісних та структурних творчих змін;
 • засвоєння знань про застосування біологічних закономірностей у різних сферах культури;
 • осмислення отриманих знань, їх усвідомлення та практичне використання для подальшого саморозвитку.

 
Структура відділення:

 • секція «Хімія» (науковий керівник — Загричук Г.Я., доц. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Горбачевського МОЗ України»);

 • секція «Біологія» ( науковий керівник – Пида С.В., проф. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка.);

 • секція «Медицина» (науковий керівник — Вадзюк С.Н., проф. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Горбачевського МОЗ України»);

Форми і методи роботи:

 • Лекції.
 • Лабораторні, практичні та семінарські заняття.
 • Групові та індивідуальні консультації.
 • Конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт.
 • Навчально-пізнавальні екскурсії, експедиції, літні профільні школи.

      
Напрямки виконання науково-дослідницьких робіт:
·       
         Відділення хімії та біології:

 • Загальна біологія (баз. дис. біологія, хімія (за вибором)).
 • Біологія людини (баз. дис. біологія, хімія (за вибором)).
 • Зоологія, ботаніка(баз. дис. біологія, хімія (за вибором)).
 • Медицина (баз. дис. біологія, хімія , фізика (за вибором)).
 • Валеологія (баз. дис. біологія, хімія (за вибором)).
 • Психологія (баз. дис. біологія, історія України (за вибором)).
 • Хімія (баз. дис. хімія).

·        Відділення екології та аграрних наук:

 • Екологія (баз. дис. біологія, хімія, українська мова (за вибором)).
 • Охорона довкілля та раціональне природокористування (баз. дис. біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)).
 • Агрономія (баз. дис. біологія, хімія (за вибором)).
 • Ветеринарія та зоотехнія (баз. дис. біолог. , хімія (за вибором)).
 • Лісознавство(баз. дис. біологія,  математика (за вибором)).
 • Селекція та генетика (баз. дис. біологія, математ. (за вибор. )).

 

ЗАНЯТТЯ У ХІМІКО-БІОЛОГІЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ


Слухачі секцій хіміко-біологічного відділення працюють у сучасних навчальних лабораторіях, забезпечених приладами, обладнанням, технічними засобами, субстанціями і реактивами не лише  ДВНЗ «Тернопільський державний медичний  університет  ім. І. Горбачевського МОЗ України», а й ТНПУ ім.І. Гнатюка.


Заняття у відділенні мають практичну спрямованість, слухачі вчаться виконувати експерименти, різноманітні види самостійних робіт, спостерігати, отримувати і переробляти інформацію, уміло володіти інформаційно-комунікативними  технологіями.

Часто слухачі МАН знаходять практичне підтвердження теоретичних знань під час відвідува
ння музеїв.  Робота зі світловим і знайомство з електронним мікроскопами сприяють удосконаленню практичних навичок. Робота в лабораторіях викликає зацікавлення у слухачів, сприяє проведенню і написанню науково-дослідницьких робіт.

Допомагають юним дослідникам науковці вищих навчальних закладів м. Тернополя: професори Пида С. В., Дробик Н.М., Федонюк Л. Я., Вадзюк С. Н., Волков К.С, Кваша В. І., Кондратюк В. А.; доценти Кернична І. З., Подобівський С. С. Лихацький П. Г, Цибульська Л. С., Ющак М.В., Загричук Г. Я., викладачі Ружицька О. Ю., Яворівський Р. Л., Привроцька І. Б. та Винничук М. О. та інші.