Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Наукове товариство учнів «Прометей» Теребовлянського НВК
 
Керiвник наукового товариства Мартинчук Надія Броніславівна, заступник директора з науково-методичної роботи.

Наукове товариство учнiв «Прометей» Теребовлянського НВК за формою навчання є гiмназійним, мiським, комплексним. НТУ є колективним членом Тернопільського обласного віддiлення МАН України.

Наукове товариство учнів «Прометей» створене на базі Теребовлянського обласного комунального навчально-виховного комплексу, зареєстроване президiєю обласного комунального територiального віддiлення Малої академiї наук України 15.02.2004 р.

НТУ гімназiї є структурним пiдрозділом Тернопільського територiального вiдділення Малої академiї наук України.

Наукове товариство учнiв гiмназії - це творче об'єднання учнів 6-11 класiв, яке забезпечує їх iнтелектуальний і духовний розвиток, готує  до активної діяльностi в галузi науки та сприяє самовизначенню в майбутнiй професiї.

Головним завданням наукового товариства учнiв гімназiї є:
 • створення умов для творчого самовдосконалення учнiв гiмназії;
 • виявлення, розвиток та пiдтримка юних талантiв і обдарувань;
 • сприяння додатковiй освітi учнiв шляхом залучення до систематичної науково-дослiдницької, експериментальної, конструкторської і винахiдницької дiяльності у рiзних галузях наук;
 • створення умов для творчої співпрацi з науковцями вищих навчальних закладiв України та iнших установ;
 • пропаганда наукових дослiджень та досягнень учнiв гiмназії шляхом випуску перiодичних видань, збiрників, радіо-телепередач, участi у різноманiтних наукових конкурсах, конференцiях тощо;
 • пошук цiкавих нестандартних форм і методiв органiзації та проведення науково-дослiдницької роботи серед учнiвської молодi гімназiї;
 • організацiя та пошук шляхiв для здiйснення морального та матерiального заохочення кращих учнiв гімназії;
 • створення позитивного імiджу гiмназії, як середнього загальноосвiтнього закладу для обдарованих і здiбних дiтей, що забезпечує їхню науково-теоретичну, гуманiтарну, загальнокультурну пiдготовку;
 • створення iнформаційного банку даних, який складається з учнiвських науково-дослідницьких робіт і використовується у подальшiй роботi як учнями, так і викладачами гімназiї.
Наукове товариство учнiв гімназії складається із слухачiв, кандидатів в дійснi члени МАН та дійсних членiв МАН.

Слухачами є учнi 6-11 класів, які займаються науково-дослiдницькою роботою.

Кандидатами в дійснi члени МАН є гiмназисти 10-11 класiв, які проявили здiбності в оволодiнні знаннями позашкiльної програми, схильнiсть до творчої діяльностi, якi виступали зi своїми роботами на конкурсах Малої академiї наук, конференцiях, є учасниками олімпiад.

Дійсними членами наукового товариства є учні, роботи яких брали участь щонайменше у II етапi конкурсу МАН, учасники наукових експедицiй, наукових програм та проектiв, масових наукових заходiв (конкурсів, турнiрів, конференцiй), учні, які публiкують свої роботи, є переможцями районних, мiських, обласних, Всеукраїнських олімпіад.

Головними органами управiіння НТУ є:
 • конференцiя (проводиться один раз на рiк);
 • учнiвська наукова рада (засiдання проводиться щомiсяця).
До складу учнівської наукової ради входять: президент, його заступник, голови секцiй та пiдрозділів.

Учнiвська наукова рада обирається на конференції термiном на один рік.

Учнiвська наукова рада керується науково-методичною радою гiмназії та заступником директора з наукової (методичної) роботи. У разі потреби проводяться спільнi засiдання учнiвської наукової ради та науково-методичної ради гімназiї.

Президент учнiвської наукової ради та його заступник є членами науково-методичної ради гімназії.

Наукове товариство учнів здiйснює свою роботу у таких формах:
 • заняття наукових гурткiв, секцiй, клубів, шкiл юних дослiдників;
 • iндивідуальна робота учнів під керiвництвом спеціалістiв на базі вищих навчальних закладiв;
 • колективна робота творчих груп учнiв під керiвництвом спецiалістів;
 • організацiя експедицiї, заняття у навчальних гуртках;
 • конференцiї, конкурси-виставки творчих робiт учнів;
 • олімпіади, турнiри з рiзних областей знань;
 • випуск газети гiмназії, пiдготовка радіо- та телепередач;
 • розробки, оформлення та обґрунтування фiрмового стилю, символiки, традицiй товариства учнів;
 • організацiя науково-пошукової роботи спiльно з батьками-фахiвцями певних галузей науки.