Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Перед суспiльством та освітою завжди стояла і продовжує стояти проблема навчання й виховання обдарованих і здiбних дiтей, що наростала в мiру розвитку суспiльного виробництва, науки, новiтніх технологiй. Здібності самi по собі розвиватись не можуть. Важливою й визначальною умовою їх подальшого розвитку виступає обов’язкове включення учня в навчально-виховний процес, ознайомлення на відповідному рівнi зі скарбницею нацiональної і свiтової культури та її опанування. Важливо розвивати творчий потенцiал учнiв, вчити їх критично мислити, швидко орiєнтуватися у рiзноманітних ситуацiях, знаходити правильне рiшення.

Саме діяльнiсть Малої академiї наук спрямована на створення умов для прояву, підтримки та особистiсного розвитку, творчої самореалiзації манiвців, що є основною запорукою розвитку обдарованостi.

Протягом останнiх рокiв викладацький склад вiдділення фiлології та мистецтвознавства працює над низкою проблем. Основана увага придiляється навчально-виховному процесу і опанування учнями-слухачами чотирьох видiв мовленнєвої дiяльності. Викладачi проводять навчання на основi поєднання особистiсно зорiєнтованого, комунiкативно-діяльнiсного, компетентнiсного, соцiокультурного підходiв та принципiв єдностi навчання, виховання і розвитку.
Діяльнiсть віддiлення спрямована на реалiзацію наступних завдань:
 • формування в учнiв-слухачiв професiйно-орiєнтованої лiнгвосоціокультурної компетенцiї, ознайомлення з нацiонально-культурними особливостями своєї країни та країни, мова якої вивчається;
 • формування мовленнєвих компетенцiй в аудiюванні, читаннi, письмi і перекладi;
 • формування мовних компетенцiй: фонетичної, лексичної, граматичної, у технiці читання і письма;
 • розширення лiнгвістичного кругозору манiвців через країнознавчу iнформацію, залучення їх до iншомовної культури;
 • розумiння важливостi вивчення iноземної мови і потреби користуватися нею як засобом спiлкування в умовах мiжнародних контактiв;
 • розвиток пiзнавального iнтересу до української мови;
 • формування потреби різнобiчного розвитку власних здiбностей і нахилiв у різних галузях наук за допомогою сучасних методiв оперування знаннями, використовуючи інформаційнi та комунікаційнi технологiї (Iнтернет, дистанційнi форми);
 • виховання шанобливого ставлення до української мови як до державної;
 • вироблення потреби в постiйному вдосконаленнi рівня знань, культури мовлення;
 • пiдготовка учнiв-слухачiв до використання мовних ресурсiв у всiх ланках виробничої та невиробничої сфери;
 • формування духовного свiту манівцiв, загальнолюдських орiєнтирів, шанобливе ставлення до культурних надбань українського народу і людства загалом.
За час роботи віддiлення фiлології та мистецтвознавства його слухачi працювали над науково-пошуковими роботами у таких секцiях:
-     української мови;
-     української літератури;
-     зарубiжної літератури;
-     мистецтвознавства;
-     фольклористики;
-     журналiстики;
-     англiйської мови;
-     нiмецької мови;
-     лiтературної творчості.

 
Науково-методичну, практичну допомогу в органiзації дослiдницької дiяльності надають провiдні науковцi вищих навчальних закладiв Тернопiльського нацiонального педагогiчного унiверситету iм. В. Гнатюка, Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету, кандидати наук, доценти, доктори, заслуженi вчителi України, вчителi-методисти Тернопiльської української гімназiї iм. І. Франка.
 
Викладацький склад
 
Секція української мови

Панцьо Стефанiя Єлисеївна – канд. філол. н., доц. зав. кафедрою української мови ТНПУ ім. В. Гнатюка.  
Вакарюк Людмила Олександрiвна – канд. фiлол. н., доц. кафедри росiйської мови та лiтератури ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

Нова Марiя Антонiвна – вчитель-методист української мови і лiтератури, заслужений вчитель України, заст. директора з навчально-методичної роботи Тернопiльської Української гiмназії ім. І. Франка. 
Грабовська Олександра Миколаївна – вчитель-методист української мови і лiтератури, заслужений вчитель України Тернопiльської української гімназiї ім. І. Франка.
 

Секцiя української лiтератури

Вашків Леся Петрiвна – канд. філол. н., доц. кафедри теорiї і методики української та свiтової лiтератури ТНПУ iм. В. Гнатюка
Данилевич Марiя Миколаївна – канд. фiлол. н., доц. кафедри теорiї i методики української та свiтової лiтератури ТНПУ ім. В. Гнатюка.

 
 Секцiя зарубiжної лiтератури

Чуловський Богдан Степанович – канд. фiлол. н., доц. кафедри теорiї і методики української та свiтової лiтератури ТНПУ ім. В. Гнатюка.
 


 
Секцiя мистецтвознавства 
 
Кондратюк Любов Романівна – канд. фiлос. н., доц. кафедри фiлософії та економiчної теорiї ТНПУ ім. В.  Гнатюка.
Ревуцький Михайло Петрович – канд. фiлос. н., доц. кафедри стародавньої та середньовiчної iсторії ТНПУ ім. В. Гнатюка.

 
Секцiя фольклористики

Ступiнський Володимир Ярославович – канд. пед. н., доц. заст. декана з навчальної роботи фiлологічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка.
 

 
Секцiя журналістики

Вiльчинська Тетяна Пилипiвна – доктор фiлол. н., професор, декан факультету фiлології і журналiстики ТНПУ ім. В. Гнатюка
Вiльчинський Олександр Казимирович – канд. фiлол. н. кафедри журналiстики ТНПУ iм. В. Гнатюка.

Секцiя лiтературної творчостi 
 
Бородiца Свiтлана Василівна – канд. фiлол. н., доц. кафедри теорiї і методики української та свiтової лiтератури ТНПУ ім. В. Гнатюка.
 
 
Секцiя нiмецької мови

Цяпа Андрій Григорович – канд. фiлол. н., доц. кафедри нiмецької мови Україно-нiмецького економічного факультету ТНЕУ
Федчишин Надія Орестівна – канд. пед. н., доц. кафедри німецької мови ТНЕУ.

 
 
Секція англійської мови

Олійник Ірина Дем’янівна – канд. філол. н. кафедри практики англійської мови та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка
Шонь Олена Богданівна – канд. філол. н., доц. кафедри практики англійської мови та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка

Олійник Тетяна Сергіївна – канд. філол. н., доц. кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка
Кравець  Світлана  Володимирівна –  канд.  філос. н.  кафедри  теорії   і   практики   перекладу   ТНПУ   ім. В. Гнатюка


Куца Оксана Ігорівна – асист. кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Семенів Наталя Зіновіївна – старший лаборант кафедри теорії  і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Одним з основних завдань вiдділення фiлології та мистецтвознавства є залучення учнів-слухачiв до самостiйної науково-практичної, дослiдницької та пошукової роботи.
Адже для багатьох дiтей саме Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт учнiв-членів Малої академiї наук України став стартовим майданчиком для самоутвердження в суспільствi, першою сходинкою у свiт великої науки.
Отже, завдання вiдділення фiлології та мистецтвознавства полягає у створеннi оптимальних умов для загальнокультурного, морального, естетичного розвитку особистостi.
Навчання у секціях передбачає надання учням-слухачам бiльшої самостiйності у розширеннi й поглибленнi здобутих в основнiй школi знань, удосконаленнi вмiнь та навичок, подальшого iнтелектуального та творчого саморозвитку.