Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Наукове товариство учнів «Інтелектуал» 
спеціалізованої  школи  І-Ш ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики

Керiвник НТУ: Галько Ірина Романiвна, заступник директора школи.
НТУ «Інтелектуал» є шкiльним, мiським, комплексним. Осередок НТУ створений на базi спецiалізованої  школи І-Ш ступенiв ім. О. С. Маковея з поглибленим вивченням інформацiйних технологій та технологiчних дисциплiн м. Залiщики (наказ №107 від 01.10.2008 р. «Про органiзацію наукового товариства учнiв  «Інтелектуал» спецiалізованої школи І-Ш ст. iм. О. С. Маковея з поглибленим вивченням iнформаційних технологiй та технологiчних дисциплiн»).

НТУ «Інтелектуал» зареєстроване президiєю Тернопiльського обласного вiдділення МАН України 02.01.2009 р.

НТУ «Інтетелектуал» створене з метою органiзації і керiвництва науково-дослiдницькою діяльнiстю учнiв у спеціалізованiй школі І-ІІІ ступенiв ім.  О. С. Маковея з поглибленим вивченням iнформаційних технологiй та технологiчних дисциплiн м. Залiщики. Товариство є добровiльною учнiвською організацiєю і дiє на основi статуту навчального закладу.

Наукове товариство учнiв «Інтелектуал» - це творче об’єднання учнів, які прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в галузi наук, розвивати свiй iнтелектуальний потенцiал, розширювати науковий кругозiр, набувати вмiнь і навичок науково-дослiдницької діяльностi під керiвництвом педагогiв та науковцiв.   
 
Мета НТУ «Інтелектуал»:
 • розвиток учнiв як творчих особистостей;
 • формування стiйкого iнтересу та орiєнтації на роботу в галузi основ наук. Зокрема: iсторії, краєзнавства, фiзики, хімії, математики, iнформатики, української мови та лiтератури, психологiї;
 • залучення учнiвської молодi до розв’язання наукових проблем, якi мають практичне значення для розвитку української науки, культури, освiти.
Завдання НТУ «Інтелектуал»:     
 • виявлення, розвиток та пiдтримка обдарованих учнів;
 • розвиток додаткової освiти школярiв шляхом залучення до тематичної науково-дослiдницької експериментальної роботи в рiзних галузях наук;
 • створення умов для пiдвищення творчої активностi учнiв – самовизначення, самореалiзації особистостi в умовах нової соцiальної перспективи;
 • пропаганда наукових дослiджень;
 • орієнтацiя талановитої молодi на майбутню професiю;
 • оволодiння вмiннями логiчно, аргументовано та красномовно викладати думки, вiдстоювати погляди перед аудиторiєю;
 • виховання високоморальних якостей наукового фахiвця, свiдомого громадянина і патрiота України, особистостi високої духовної культури;
 • пошук шляхiв для здiйснення морального та матерiального заохочення учнів.
 
Основнi форми діяльностi НТУ «Інтелектуал»:
 • заняття у секцiях;
 • науково-ознайомчi екскурсiї;
 • індивiдуальна робота учнiв під керiвництвом учителiв та науковцiв;
 • конкурси наукових творчих робiт, рефератiв учнiв;
 • олімпiади, турнiри, конкурси з рiзних областей знань;
 • лекцiї, практичнi та семiнарські заняття, науковi конференцiї;
 • захист науково-дослiдницьких робiт;
 • спiвпраця з вищими навчальними закладами;
 
Структура НТУ «Інтелектуал»
 
НТУ «Інтелектуал» планує свою дiяльність і оновлює перелiк секцій відповiдно до потреб та iнтересів учнів. За  п`ять рокiв iснування НТУ «Інтелектуал» учнi захистили бiльше сотнi науково-дослiдницьких робіт і проектiв. Пiдсумковий конкурс-захист науково-дослiдницьких робіт проводиться у травнi. Переможцi отримують «Стимул-картку», яка додає бонуси до оцiнок вiдповідно до предметного спрямування секцiї (положення про заохочення стимул карткою учасникiв НТУ «Iнтелектуал» затверджене рiшенням педради протокол № 4 від 22.04.2010 р.) Переможцi запрошуються до навчання у фiлії Малої академії наук.

Пiд час проведення загальношкiльних заходiв членам НТУ за активну роботу та вагомi досягнення вручаються дипломи, що теж стає додатковим стимулом. Робота в науковому товариствi «Інтелектуал» навчає учнiв основ дослiдницької роботи, формує вмiння самостiйно мислити, аналiзувати, порiвнювати, узагальнювати й синтезувати, висловлювати та захищати оригiнальні точки зору.