Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Секція «Економічна теорія та історії економічної думки»
1. Економічна теорія та економічна політика в сучасних умовах розвитку.
2. Проблема задоволення потреб населення України.
3. Сімейний бюджет в Україні: проблеми формування та використання.
4. Суперечності економічних інтересів в Україні та можливість їх вирішення.
5. Теорія вартості: зміст, еволюція, сучасні інтерпретації.
6. Проблеми та перспективи розвитку товарного виробництва в Україні
7. Гроші в економічній системі сучасної України.
8. Інфляційні процеси в Україні на сучасному етапі.
9. Товарні біржі (узагальнення світового та вітчизняного досвіду діяльності).
10. Фондовий ринок в Україні: проблеми розвитку та шляхи подолання.
11. Банківська система України: проблеми функціонування та можливості їх вирішення на сучасному етапі.
12. Ринок робочої сили України в контексті євроінтеграції.
13. Проблеми та перспективи становлення ринку послуг в Україні.
14. Системи соціального захисту населення: досвід реформування в розвинених країнах світу.
15. Бізнес-середовище в Україні.
16. Тіньова економіка  в Україні: причини існування, наслідки та шляхи подолання.
17. Валовий внутрішній продукт України: сучасний рівень та шляхи зростання.
18. Іноземні компанії на українському ринку: проблеми та перспективи (на прикладі конкретної компанії).
19. Інтеграція України у європейський економічний простір.
20. Вільні економічні зони і їх роль в економічному зростанні.
21. Глобалізація світової економіки та проблеми адаптації України.
22. Сучасні тенденції та проблеми розвитку сільського господарства (іншої галузі) в Україні.
23. Освітні міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та наслідки для економіки.
24. Особливості міграційної політики розвинених країн (на прикладі конкретної країни або групи країн).
25. Інноваційна модель розвитку економіки та можливість її застосування в Україні (на прикладі конкретної країни або групи країн).
26. Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні в процесі реформування соціального захисту населення.
27.  Державна інвестиційна політика в умовах євроінтеграційного розвитку України.
28. Державно-приватне партнерство в світі та в Україні.
29. Механізми державного стимулювання розвитку промислових підприємств в контексті реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
30. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні в умовах євроінтеграції.
31. Концепція сталого економічного розвитку та її актуальність у сучасних умовах.
32. Розвинені країни у світовій економіці: особливості моделей розвитку.
33. Рівень життя населення країн та / або груп країн: порівняльний аналіз на початку XXI ст.
34. Циклічність розвитку світової економіки: теорія і практика.
35. Світовий ринок нафти на початку XXI ст.: стан та перспективи розвитку.
36. Сучасні тенденції в світовій торгівлі високотехнологічною продукцією.
37. Сучасні тенденції розвитку світової промисловості.
38. Екологічні проблеми в сучасній світовій економіці та шляхи їх подолання (на прикладі конкретної країни або групи країн).
39. Співробітництво України з міжнародними фінансово-економічними організаціями.
40. Інституціональна (неоінституціональна) парадигма економічної науки: проблеми формування і розвитку.
41. Вплив кейнсіанства на економічну теорію та практику господарювання
42. Вплив інституціоналізму на модифікацію ринкової економіки.
43. Вплив марксизму та маржиналізму на розвиток економічної теорії.
44. Внесок М.І. Туган-Барановського (іншого класика) в розвиток економічної теорії.
45. Розвиток неокласичної парадигми в сучасній економічної теорії.
 
Секція «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
1. Фінансово-інституційне забезпечення енергозбереження житлових будинків
2. Криптовалюта. Біткоїн як інноваційна система грошей у сучасній економіці
3. Страхування
4. Поява, роль та перспективи криптовалют
5. Інвестиційна діяльність комерційних банків України
6. Теоретичне обгрунтування необхідності регулювання ринку кредитів до зарплати в Україні
7. Проблеми фондового ринку України та напрями їх вирішення
8. Перспективи розвитку банківського он-лайн кредитування в Україні
9. Залучення і використання інвестицій у розвиток економіки Києва
10. Фінансовий потенціал підприємства
11. Фінансова оцінка розвитку малого бізнесу в умовах децентралізації
12. Вплив іноземних інвестицій на економічний розвиток України
13. Джерела залучення коштів
14. Антиінфляційна монетарна політика в Україні
15. Напрямки забезпечення стабілізації валютного курсу України
16. Дослідження надійності банків України та визначення критеріїв надійності
17. Фінансові інвестиції підприємств та умови їх здійснення інвестиційний клімат в Україні
18. Індекс Ux: можливості застосування економіко-математичних методів у біржовому прогнозуванні
19. Реформування банківської системи України
20. Формування фіскального простору економічних реформ в Україні
21. Шляхи покращення платіжного та торговельного балансу України на основі аналізу міжнародного досвіду
22. Стійкість українських грошей в національному та міжнародному вимірах
23. Девальвація національної валюти: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід
24. Податкова система України
25. Золотовалютні резерви України та їх роль у формуванні конкурентоздатної економіки
26. Фінансовий лізинг як особливий вид фінансової послуги в Україні та світі
27. Державний бюджет України: головні цифри і основні пріоритети
28. Співпраця України з МВФ
29. Стабільність національної грошової одиниці: сутність та основні чинники
30. Товарні біржі як універсальний механізм ринкової організації, тенденції світового досвіду та перспективи розвитку в Україні
31. Грошові реформи: досвід України та зарубіжних країн
32. Державний борг та методи управління ним на сучасному етапі
33. Кредитна діяльність комерційних банків в післякризовий період
34. Банківська система України: стан та перспективи розвитку.
35. Доходи Державного бюджету України та джерела їх формування.
36. Зовнішні запозичення в Україні: проблеми та перспективи.
37. Методи оцінки фінансових ризиків підприємств.
38. Напрями залучення і використання іноземних інвестицій в Україні.
39. Організація фінансового контролю в Україні.
40. Комерційні банки: місце і роль у фінансовій системі України.
41. Податкова політика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
42. Ринок цінних паперів та напрями його розвитку.
43. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями.
44. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні.
45. Історія грошей в Україні.
46. Світова валютна фінансова система: еволюція і шляхи подолання кризового стану.
47. Роль НБУ в грошово-кредитній політиці держави.
48. Міжнародні валютно-фінансові організації.
 
Секція «Мікроекономіка та макроекономіка»
1. Середній клас як запорука соціально-економічного розвитку України.
2. Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні.
3. Проблема нерівності в доходах та напрями її розв’язання.
4. Проблема бідності населення України.
5. Заощадження населення як джерело залучення коштів в економіку України.
6. Особливості розвитку фондового ринку України.
7. ТНК та їх діяльність в Україні.
8. Розвиток бізнесу та підприємництва в Україні (на прикладі …. області).
9. Особливості розвитку і функціонування малого підприємництва в Україні (в …. області).
10. Сучасні проблеми функціонування та розвитку підприємств транспорту.
11. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості в Україні.
12. Механізм регулювання безробіття в Україні.
13. Проблеми зайнятості населення в аграрній сфері України (на прикладі …).
14. Проблема безробіття серед молоді в Україні.
15. Новітні тенденції розвитку міжнародної трудової міграції та їх наслідки для України.
16. Україна в процесах міжнародної міграції робочої сили.
17. Проблема нелегальної міграції в Україні та в світі.
18. Інвестиційний клімат України: стан та шляхи покращення.
19. Проблеми та перспективи венчурного інвестування в Україні.
20. Проблеми та перспективи інвестування в STARTUP.
21. Зарубіжний і вітчизняний досвід становлення та розвитку STARTUP.
22. Вплив тіньового сектору на результати функціонування економічної системи.
23. Проблема тінізації економіки в Україні та шляхи їх вирішення.
24. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання.
25. Конкурентоспроможність економіки України: місце України в основних світових рейтингах.
26. Аналіз конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках і шляхи їх підвищення.
27. Порівняльний аналіз основних макроекономічних показників країн Європи.
28. Досвід євроінтеграції Польщі для України.
29. Вплив світових катаклізмів та техногенних катастроф на економічний розвиток.
30. Становлення та розвиток кластерів в Україні та світі.
31. Теоретичні та практичні аспекти системи пенсійного забезпечення України
32. Аналіз розвитку електронної комерції
33. Проблеми та перспективи розвитку міжнародного бізнесу в Україні
34. Транскордонне співробітництво
35. Вільні економічні зони: проблеми та перспективи
36. Розвиток та регулювання ринку зовнішньої реклами міста
37. Інтернет-маркетинг у бізнесі
38. Діагностика фінансово-економічного стану підприємства
39. Дослідження стану та проблем розвитку державного підприємства
40. Сучасні тенденції ринку нафтопродуктів
41. Демографічна криза в Україні та її вплив на економіку
42. Інтелектуальна власність: сутність, особливості та перспективи її розвитку в Україні
43. Макроекономічні показники інтегрованості України для вступу до Євросоюзу
44. Оцінювання та регулювання нерівності населення за доходами в Україні
45. Прихована реклама як технологія управління споживчою поведінкою населення
46. Інтернет-реклама як рушійна сила просування товару в інформаційному суспільстві
47. Економічне піратство в Україні: заходи протидії
48. Необхідність запровадження систем управління якістю на підприємствах України
49. Моделювання макроекономічних процесів на базі статистичних даних
50. Сучасні аспекти розвитку роздрібної торгівлі