Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Секція Української мови

1. Односкладні речення у романі І. Вільде «Повнолітні Діти»
2. Займенник у сфері ділового етикетного мовлення.
3. Використання синонімів, омонімів, антонімів у творах Василя Симоненка.
4. Колористична лексика у творах М. Коцюбинського.
5. Етнічні назви як засіб відображення української ментальності у поемі І. П. Котляревського «Енеїда».
6. Лексична експресія твору Василя Шкляра «Чорний ворон».
7. Мовна експресія повісті Григорія Гусейнова «Сповідь дитинства. Станційні пасторалі».
8. Інтеріоризація дійсності в афористичних висловлюваннях Олеся Гончара та Павла Загребельного.
9. Лексико-семантичний аналіз молодіжного сленгу.
10. Оказіональні фразеологізми у романі Марії Матіос «Солодка Даруся».

Секція Англійської мови
 
 1. Лінгвокультурний типаж «денді»: комплексне моделювання
 2. Прагмоніми та способи їх перекладу на українську мову (на матеріалі прагмонімів косметичної продукції AVON)
 3. Графічна гра у сучасному рекламному англомовному тексті
 4. Актуалізація лексико-семантичного поля «власність» на матеріалі англомовних фразеологічних одиниць
 5. Новомова, її структурні та семантичні особливості, зв’язок із сучасними мовами (на основі роману Дж. Оруела «1984»)
 6. Засоби вираження іронічної модальності в американському медіадискурсі
 7. Особливості функціонування мови істот, що належать до різних світів жанру фентезі та її роль у змалюванні цих світів
 8. Специфіка відтворення лінгвостилістичних особливостей англомовного лімерику в перекладі українською мовою
 9. Інтертекстуальні меми сучасного англійського мережевого медіа дискурсу
 10. Особливості комунікації у всесвітній мережі Інтернет
 11. Вираження оцінки в англомовному діалогічному дискурсі: когнітивно-комунікативний аспект
 12. Жанрові та лінгвістичні особливості публічних промов (на матеріалі промов М. Л. Кінга та Матері Терези)
 13. Соціолінгвістичний аспект англомовних слоганів на одязі
 14. Когерентність та когезія поетичного дискурсу в творчості сучасних американських поетів Мері Олівер та Уенделла Беррі
 15. Деякі особливості перекладу в англійській мові
 16. Зооморфні фразеологізми в англійській мові. Особливості їх перекладу українською мовою
 17. Комунікативно-прагматична специфіка вітального тексту в англійській мові (на прикладі церемоніальної промови Стіва Джобса 2005 року)
 18. Контрастивний аналіз засобів вираження здивування в англійській та українській мовах
 19. Лексико-стилістичні засоби вираження негативних емоцій у творі Доріс Лессінг «П’ята дитина»
 20. Фразеологізми з компонентом-зоонімом в англійській мові
 21. Мовна репрезентація семантичного поля «соціальний статус» у сучасній англомовній пресі
 22. Лексикологічні та фольклорні особливості британських літературних казок
 23. Контекстний аналіз роману Оскара Вайлда «Портрет Доріана Грея»
 24. Антиутопія як жанр в літературі та у творі Р. Бредбері «451 градус за Фаренгейтом»
 25. Стратегічні функції гумору в американському політичному дискурсі XXI сторіччя на матеріалі промов Барака Обами
 26. Інтертекстуальність в анімаційному дискурсі
 27. Субкультура «Фанфікшен». Фанфік як засіб самовираження
 28. Визначення ролі та місця англійської мови у становленні глобального суспільства
 29. Структурно-семантичні, комунікативно-прагматичні та етнокультурні особливості висловлень неповаги (на матеріалі сучасної англійської мови)
 30. Порівняльний аналіз оказіональних номінацій британського та американського варіантів (на матеріалі романів Софі Кінселли та Кендес Бушнелл)
 31. Функціонування морфологічних архаїзмів в історії американського варіанту англійської мови
 32. Соматичні фразеологізми у сучасній англійській і українській мовах: зіставний аналіз
 33. Використання та особливості вживання сленгу у шкільних закладах англомовних країн світу
 34. Особливості відтворення сповідальної лірики (на прикладі перекладів поезії С. Плат «Любовна пісня божевільної»)
 35. Відтворення словесних образів поезії Т.-С. Еліота «The Hollow Men» в українських перекладах
 36. Дослідження походження та розвитку іншомовних запозичень в англійській мові
 37. Мовна репрезентація ідеї RELIGION в англійській мові (на матеріалі твору Дена Брауна «The da Vinci Code»)
 38. Трагедія В. Шекспіра «Othello» в українському перекладі О. Грязнова: стилістичні проблеми
 39. Використання прийомів нейролінгвістичного програмування в англомовних політичних промовах (на матеріалі промов Дж. Кеннеді і Б. Обами)
 40. Семантичне дослідження метафор у детективних оповіданнях Агати Крісті
 41. Психолінгвістичні особливості мови Інтернет-дискурсу підлітків
 42. Синтаксично-стилістичні особливості мовленнєвих актів у ситуації сильної емоційної напруги (на прикладі діалогів романів британського новеліста Стюарта Харрісона «Білий сокіл» та американського – Уїльяма Кеннеді «Чортополох». Компаративний аспект)
 43. Ідіоми в англійській мові
 44. Інтегральні та диференційні ознаки поля «тероризм»: семантичний аспект
 45. Роль колористичних символів у романі Вільяма Голдінга «Володар мух»
 46. Індивідуально-авторські образи-символи у творах англомовних письменників
 47. Лінгвопрагматичні особливості побудови слоганів в англомовному рекламному дискурсі
 48. Захоплення та засоби його вираження (на матеріалі творів американських та британських авторів)
 49. Особливості функціонування сленгової лексики та способи її адаптації українською мовою (на матеріалі мови інтернету та словників сленгу)
 50. Сучасні англіцизми в аспекті проблеми підвищення мовленнєвої культури молоді
 51. Англійська мова – мова запозичень чи мова-донор?
 52. Образ України в повістях М. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или Утопленница», «Ночь перед Рождеством»: семантико-стилістичний аспект адекватності в англійському перекладі
Секція Німецької мови
 
 • Синонімія наказового способу в німецькій мові як засіб збагачення мовлення (на прикладі автентичної літератури)
 • Україна—Німеччина. Співпраця та порозуміння
 • Порівняння лексики кольороназв у німецькій та російській мовах
 • Особливості перекладу пар тиципів та партиципіальних зворотів на прикладі новели Стефана Цвейга «Пекуча таємниця»
 • Особливості перекладу конструкцій подвійного інфінітиву і конструкцій з трьома інфінітивами з німецької мови на українську
 • Баварський та гессенський діалекти: порівняльний аналіз лексичних, граматич них та соціолінгвістичних особливостей
 • Комунікативний вплив та маніпуляція в рекламному дискурсі у німецькомовній лінгвокультурі
 • Відтворення іншомовних антропонімів українською мовою (на матеріалі перекладу творів В. Шивельбуша «Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft: eine Geschichte der Genussmittel»)
 • Джерела творення термінології в німецькій та укра їнській мові (на матеріалі рослинного світу)
 • Аналіз дискурсу в жанрі рокмузики на прикладі пісень гурту «Rammstein»
 • Форми минулого часу німецької та української мов. Труднощі перекладу (на прикладі твору Й. Рота
 • «Фальшива вага»)
 • Утворення композитів у німецькій мові та способи їх перекладу українською мовою
 • Особливості перекладу рекламних текстів з використанням метафори
 • Способи мовної презентації рушійних сил українського Євромайдану 2013–2014 рр.
 • в дискурсі «Німецької хвилі»
 • Лінгвостилістична специфіка твору Томаса Бруссіґа «На коротшому кінці Сонячної алеї»
 • Хронотоп та його художня організація в романі Гербер та Розендорфера «Листи до Старого Китаю»
 • Метафорична концептуалізація соматизму «das Herz» в німецьких фразеологізмах
 • Прийоми мовної гри в сучасних німецькомовних рекламних слоганах
 • Сучасне жанрове розмаїття української та німецької преси
 • Поняття запахів у романі Патріка Зюскінда «Парфумер» та їх лексико-семантичні особливості перекладу українською
 • Фразеологізми німецької мови: походження, будова та функціонування
 • Пасивний стан у німецькій мові та порівняльний аналіз його вживання в німецьких, українських та російських газетах
 • Особливості функціонування символізму в німецькій літературі на прикладі творчості Стефана Георге
 • Експлікація макроконцепту «Субкультура» в сучасному німецькомовному дискурсі
 • Морфологічна та етимологічна характеристика топонімів у німецькій та англійській мовах: порівняльний аналіз
 • Відображення гендерної асиметрії в німецькій фразеології
 • Баварські діалекти. Їхній вплив на сучасну німецьку мову
 • Синтаксичні особливості німецьких лічилок як жанру дитячого фольклору
 • Німецькі антиприслів’я як мовна гра та інтернет-меми
 • Збагачення лексичного складу німецької мови шляхом запозичень із англійської мови
 • Порівняння середньоверхньонімецької та нововерхньонімецької мов (на прикладі «Пісні про Нібелунгів»)
 • Молодіжний сленг у засобах масової інформації Німеччини
 • Кольореми у творчості Георга Тракля та їх переклад українською мовою
 • Німецькомовні запозичення та їх вплив на розвиток української мови
 • Німецькомовна акція «Wort des Jahres» як соціолінгвістичне явище
 • Семантичні та функціональні особливості колоронімів у німецьких фразеологізмах
 • Особливості функціонування стилістичних фігур у романі Е.-М. Ремарка «Die Nacht von Lissabon»
 • Мовностилістичні засоби ідеалізації та демонізації жіночих образів у творчості романтиків
 • Англо-німецькі гібридні утворення економічних термінів
 • Фразеологічні одиниці з епонімічним компонентом у сучасній німецькій мові
 • Вигуки в сучасній німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект
 • Порівняльний аналіз утворення топонімів і антропонімів в українській та німецькій мовах
 • Англіцизми в молодіжній німецькомовній пресі
 • Швабський діалект у сучасній німецькій мові