Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Проблематика і тематика науково-дослідних робіт
 1. Зміна біорізноманіття та домінування видів рослинного і тваринного світу у зв’язку з трансформацією природного середовища (для розуміння проблеми видів вселенців.
2. Адаптація біо-, екосистем до токсичних хімічних факторів середовища.
3. Проблема продуктивності і стійкості екосистем в умовах порушення біогеохімічних циклів.
4. Ефективність використання мікробних препаратів та регуляторів росту рослин під бобові культури.
5. Особливості вегетативного розмноження деревних та квітково-декоративних рослин за дії стимуляторів росту.
6. Дослідження алелопатичної активності в видів культивованої та природної флори.
7. Активність ферментів у листках культурних рослин за різного рівня азотного живлення.
8. Донорно-акцепторні відношення між органами в зв’язку з їх продуктивністю.

СЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЇ
 1. Основні види водоростей, які спричинюють «цвітіння» води у водоймах нашого регіону.
 2. Дослідження основних чинників, які впливають на «цвітіння» води певного населеного пункту.
 3. Порівняльна характеристика кількісного розвитку водоростей на різних за ступенем забруднення ділянках водойм.
 4. Моніторинг екологічного стану водойм за допомогою водоростей – індикаторів забруднення.
 5. Роль певних угруповань водоростей у покращенні (погіршенні) екологічного стану певної водойми.
 6. Оцінка стану водних об’єктів за рівнем розвитку основних угруповань водоростей.
 7. Добова динаміка фотосинтезу фітопланктону В певній водоймі під час сонячної та хмарної погоди.
 8. Добова динаміка фотосинтезу фітопланктону в різнотипних водоймах.
 9. Вплив підвищеної температури на швидкість росту деяких видів зелених та синьо-зелених водоростей (на прикладі культур).
 10. Дослідження токсичності води під час «цвітіння» її синьо-зеленими водоростями на різних тест-об'єктах.
 11. Дослідження взаємовпливу між водяним горіхом та мікроводоростями.
 12. Дослідження взаємовпливу між окремими видами мікроводоростей.
 13. Кількісні показники водоростей перифітону в різнотипних водоймах.
 14. Кількісні показники водоростей перифітону на ділянках водойм, що зазнають антропогенного впливу.
 15. Дослідження шляхів боротьби із заростанням акваріумів мікроводоростями.
 16. Рідкісні види макрофагів та їх угруповань певного регіону. Особливості охорони макрофагів.
 17. Перспективні для введення в інтродукцію вищі водяні рослини.
 18. Влив різних типів забруднення на розвиток макрофітів у водоймах. Методи боротьби з надмірним заростанням.
 19. Вплив рекреаційного навантаження на стан водної рослинності міських водойм.
 20. Дослідження впливу точкового джерела забруднення водойм на макрофіти.
 21. Індикаторні властивості видів макрофітів та оцінка екологічного стану місцевої водойми за макрофітами.
 22. Визначення трофічного статусу водойми за макрофітами.
 23. Дослідження швидкості накопичення біомаси та росту очерету звичайного і рогозу вузьколистого.
 24. Водойма в місті: як зберегти її чистою.
 25. Розроблення плану захисту міської водойми від забруднення за допомогою макрофітів (біоплато).
 26. Перспективи використання вищих водяних рослин.
 27. Домінуючі види вищих водяних рослин водойм різних типів та особливості структури їх угруповань.
 28. Фенологічні спостереження за окремими видами вищих водяних рослин.
 29. Сезонна характеристика вищих водяних рослин певної водойми.
 30. Формування якості води у заростях вищих водяних рослин різних екологічних груп.
 31. Визначення ролі різних екологічних груп макрофагів у екосистемі водойми.
 32. Оцінка екологічного стану певної водойми з використанням методу штучних субстратів.
 33. Вплив параметрів занурених штучних субстратів на їх заселення макробезхребетними.
 34. Вплив підвищеної температури води на розвиток гідробіонтів.
 35. Розмірно-вагові характеристики молюсків, що населяють певні водойми (біотопи).
 36. Вплив певного чинника (температури, проточності, хімічного складу води, характеру субстрату) на популяції певного виду молюска.
 37. Фауна та екологія бабок певної місцевості у сезонному аспекті.
 38. Вплив світлового чинника на життєздатність ікри риб, що розвивається.
 39. Вплив світлового чинника на темпи росту і живлення личинок риб.
 40. Вплив температури водного середовища на життєздатність ікри риб.
 41. Вплив температури водного середовища на особливості живлення і темпи росту личинок риб.
 42. Вплив іонів міді (цинку) на життєздатність ікри риб.
 43. Порівняння чутливості різних рослинних біотестів.
 44. Оцінка токсичності донних відкладів за допомогою біотестування водних витяжок.
 45. Пошук перспективних тест-організмів для оцінки якості донних відкладів.
 46. Оцінка стану ґрунтів (водних витяжок) методами біотестування.
 47. Порівняння якості поверхневого придонного шару води за допомогою біотестів.
 48. Оцінка якості природної води шляхом визначення швидкості руху протоплазми у клітинах макролітів.
 49. Вивчення рівня забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів.
 50. Розробка методів оцінювання стану рослин за зовнішніми ознаками.
 51. Складення прогнозів про зміну біогеоценозів під впливом діяльності
  людини.
 52. Дослідження вмісту нітратів у фруктах та овочах.
 53. Спостереження і дослідження конкретних змін у навколишньому
  середовищі, спричинених техногенною діяльністю людини.
 54. Математичне моделювання екосистем – перспективи й обмеження.
 55. Технічний дизайн та екологія.
 56. Антропогенне забруднення водойм вашого району та шляхи поліпшення
  їх екологічного стану.
 57. Сучасний екологічний стан лісових ресурсів Вашого району та заходи
  щодо його поліпшення.
 58. Екологічні проблеми харчування людини в умовах забруднення
  навколишнього середовища.
 59.  Природно-заповідна мережа Вашого району (історія створення, сучасний стан та перспективи розвитку).
 60. Результати модельних досліджень характеристик переходу важких металів у  тест-культуру на прикладі…
 61. Очищення стічних вод промислових підприємств
 62. Вплив різних екологічних умов на фізичний розвиток дітей дошкільного і шкільного віку
 63. Шляхи вторинної переробки твердих хімічних відходів на прикладі…
 64. Методи контролю якості води в процесі оптимізації її очистки
Секція лісознавства
 1. Впровадження методики штучного розведення мурашок шляхом поділу мурашиної сім`ї
 1. Вплив біотичних чинників на життєздатність жолудів і проростків дуба звичайного (Quercus robur L.)
 1. Нова агротехніка вирощування сосни звичайної на При донецьких пісках
 1. Раритетні види флори Заліщицького району Тернопільської області
 1. Методи зниження концентрації дозоутворюючих радіонуклідів у лісових екосистемах
 1. Проблеми раціонального використання лісових ресурсів України
 1. Особливості міграції цезію-137 в лісових біоценозах Тернопільщини
 1. Особливості отримання і зберігання чистих культур Pleurotus Ostreatus (Jacg:Fr) Kumm для промислового виробництва посівного міцелію
 1. Еколого-біологічна характеристика та господарське значення лісосмуг Тернопільщини
 1. Гіркокаштан звичайний як біоіндикатор стану забруднення навколишнього середовища

Секція агрономії
 
 1. Вивчення біоіндикатора (серед культурних рослин) на вміст свинцю в ґрунті
 1. Вплив агростимуліну на ростові параметри перцю сорту "Дарунок Молдови"
 1. Ефективність використання імуномоделюючого препарату "Гомотин" для підвищення природної резистентності організму сільськогосподарських тварин в умовах дії паратипових факторів
 1. Вплив підкорму "Айдар" на ріст та розвиток кімнатно-оранжерейних рослин
 1. Вивчення впливу різних технологій вирощування насіння на продуктивність сільськогосподарської культури - картоплі
 1. Регенераційна здатність живців ліщини деревоподібної
 1. Вивчення змін кількості та якості клейковини м'якої озимої пшениці у період післязбирального дозрівання
 1. Характеристика мікроорганізмів ґрунту та їх вплив на врожайність сільськогосподарських культур
 
 1. Вплив мінеральних добрив на формування, урожай та якість зерна ярої пшениці
 1. Характеристика морфологічних властивостей різноманітних сортів цинії в умовах екстремального землеробства Донбасу
 1. Екотоксикологічна оцінка вмісту свинцю і кадмію в системі "ґрунт - рослина"
 1. Вплив препарату "Престиж" на врожайність та якість бульб картоплі
 1. Агроекологічні аспекти сортовипробування нових гібридів кукурудзи
 1. Ростовий рух у рослин
 1. Біохімічні мутації насіння гірчиці сарептської під дією етилметансульфонату
 1. Вплив інгібіторів росту рослин-ретардантів на ріст, розвиток і продуктивність озимого ріпака