Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
1. Конкурс проводиться у три етапи:
 • І етап - районний (мiський);
 • II етап - республiканський (в Автономнiй Республiці Крим), обласний, мiський (у мiстах Києвi та Севастополi);
 • III етап - Всеукраїнський (фiнальний).
2. У загальноосвiтніх, позашкiльних і професiйно-технічних навчальних закладах може проводитися відбiрковий тур І етапу Конкурсу у формi конференцiй наукових товариств учнiв, якщо такi товариства у цих закладах дiють.
Порядок органiзації та проведення конференцiї наукового товариства учнiв визначається наказом керiвника навчального закладу або керiвним органом наукового товариства.
Пiдсумки конференцiї наукового товариства учнiв затверджуються наказом керiвника навчального закладу. На підставi цього наказу визначається список учнiв, якi братимуть участь у І етапi Конкурсу.

3. Організацiю та керiвництво І етапом Конкурсу здiйснюють мiсцеві органи управлiння освiтою.
Органiзацію та керiвництво ІІ етапом Конкурсу здiйснюють орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi освiти, місцевi органи управлiння освiтою в областях, мiстах Києвi та Севастополi.
Координацiю І та ІІ етапiв Конкурсу забезпечують територiальні вiдділення Малої академiї наук України (за їх наявностi).

4. Строки, мiсце проведення, визначення результатiв І етапу Конкурсу, а також іншi умови, передбаченi цими Правилами, та строки подання робiт визначаються наказами мiсцевих органiв управлiння освiтою.
Строки, мiсце проведення ІІ етапу Конкурсу, а також iнші умови, передбаченi цими Правилами, у тому числi строки подання робiт, визначаються наказами органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi освiти, мiсцевих органiв управлiння освiтою в областях, мiстах Києвi та Севастополi.

5. Перелiки наукових віддiлень, наукових секцiй, в яких проводяться І і ІІ етапи Конкурсу, та базових дисциплiн затверджуються окремими наказами відповiдних органiв управлiння освiтою з урахуванням поданих заявок.
ІІІ етап Конкурсу проводиться в таких наукових вiдділеннях:
 • лiтературознавства, фольклористики та мистецтвознавства;
 • мовознавства;
 • фiлософії та суспiльствознавства;
 • iсторії;
 • наук про Землю;
 • технiчних наук;
 • комп`ютерних наук;
 • математики;
 • фiзики та астрономiї;
 • економiки;
 • хiмії та бiології;
 • екологiї та аграрних наук.
6. До перелiку наукових вiдділень, в яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, МОН України може вносити змiни за поданням НЦ «МАНУ» не частiше одного разу на два роки. Змiни до перелiку наукових вiдділень, за якими проводиться Конкурс, затверджуються наказом МОН України.
Перелiк наукових секцiй, у яких проводиться ІІІ етап Конкурсу, та базових дисциплiн визначається щороку МОН України за поданням НЦ «МАНУ» та затверджується наказом МОН України.

7. Для участi у І етапi Конкурсу керiвники навчальних закладiв, у яких навчаються учасники, у встановленi відповiдними наказами строки подають до організацiйних комiтетів І етапу такi документи:
 • заявки на участь у І етапi Конкурсу за формою згiдно з додатком 1;
 • науково-дослідницькi роботи учасникiв.
8. Пiдсумки проведення І етапу Конкурсу затверджуються наказами мiсцевих органiв управлiння освiтою на підставi протоколiв журi та оприлюднюються на офіцiйних веб-сайтах цих органiв управлiння освiтою не пiзніше нiж через 10 календарних днiв пiсля закiнчення І етапу.
За результатами І етапу Конкурсу формуються команди для участi в ІІ етапi.

9. Для участi у ІІ етапi Конкурсу органiзатором І етапу у встановленi відповiдними наказами строки учасниками подаються до організацiйного комiтету ІІ етапу такi документи:
 • наказ про пiдсумки проведення І етапу Конкурсу;
 • анкети для участі у ІІ етапi Конкурсу (додаток 1);
 • інформацiя про результативнiсть участi вихованцiв територiального вiдділення Малої академiї наук України в І етапi Конкурсу (додаток 2);
 • науково-дослідницькi роботи учасникiв (паперовий та електронний варіанти).
10. Пiдсумки проведення ІІ етапу Конкурсу затверджуються наказами органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сферi освiти, мiсцевих органiв управлiння освiтою в областях, мiстах Києві та Севастополi на підставi протоколiв журi та оприлюднюються на офiційних веб-сайтах цих органiв управлiння освiтою не пізнiше нiж через 10 календарних днiв пiсля закiнчення ІІ етапу.
За результатами ІІ етапу Конкурсу формуються команди для участi у ІІІ етапi.

11. Строки та мiсце проведення ІІІ етапу Конкурсу, а також перелiк необхiдної документацiї та строки її подання визначаються наказом МОН України.

12. Безпосередню організацiю та проведення ІІІ етапу Конкурсу забезпечує НЦ «МАНУ».

13. Для участi учасникiв у ІІІ етапi Конкурсу органiзатором ІІ етапу у встановленi наказом МОН України строки подаються до органiзаційного комiтету ІІІ етапу такi документи:
 • копiя пiдсумкового наказу органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сферi освiти, мiсцевого органу управлiння освiтою в областi, мiстах Києвi або Севастополі про результати проведення II етапу Конкурсу;
 • заявки на участь у III етапi Конкурсу (додаток 1);
 • інформацiя про результативнiсть участi вихованців територiального віддiлення Малої академiї наук України в ІІ етапi Конкурсу (додаток 2);
 • науково-дослiдницькі роботи на паперових і електронних носiях;
 • тези науково-дослiдницьких робiт усiх учасникiв ІІІ етапу вiд територiального вiдділення Малої академiї наук України на одному електронному носiї;
 • паспорти експонатiв (розробок) - за їх наявностi (додаток 3);
 • анкети учасникiв III етапу Конкурсу (додаток 4);
 • по двi фотографiї кожного учасника розмiром 3,5 х 4,5 см.
14. Усі науково-дослідницькi роботи повиннi бути оформленi згiдно з Вимогами щодо написання, оформлення та представлення учнівських науково-дослiдницьких робіт (додатки 5,6).

15. Результати ІІІ етапу Конкурсу затверджуються наказом МОН України та оприлюднюються на офiційних веб-сайтах МОН України, НЦ «МАНУ», Національного еколого-натуралiстичного центру учнiвської молоді та Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молодi не пізнiше ніж через 20 календарних днiв після його закiнчення.

16. Втручання батькiв та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу, розгляду апеляцiйних заяв учасників, у роботу органiзаційного комiтету та журі забороняються.

17. Фото-, кіно-, телезйомки під час проведення Конкурсу здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства.