Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
1. Умови визначення результатів Конкурсу
1.1. Визначення результатів ІІ етапу Конкурсу здійснюється за умови участі учасників у всіх розділах програми: - Заочне оцінювання науково-дослідницької роботи (25 балів); - Оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни (30 балів); - Захист науково-дослідницької роботи (45 балів). Максимальна оцінка становить 100 балів.

1.2. Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт.
Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт проводиться попередньо, відповідно до представлених матеріалів.
Учні 10-11 класів подають науково-дослідницькі, експериментальні, конструкторські роботи, учні 7-9 класів – реферативні роботи.

Роботи повинні носити проблемний характер, що свідчить про обізнаність конкурсанта щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту, наявність власних даних дослідів, спостережень, пошукової роботи, обробки результатів аналізу, та узагальнення. Робота повинна ґрунтуватись на певній науковій базі (посилання на відповідну літературу, її перелік) і відображати власну позицію дослідника.

Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується.

До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають профілю секції; роботи, що були представлені у попередні роки і не мають суттєвого доопрацювання; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики.

Роботи, які подаються на секції іноземних мов, повинні носити виключно філологічний характер (мовознавство, література, літературна творчість, теорія перекладу), виконуватися державною мовою. До роботи додається анотація іноземною мовою. Захист проводиться на іноземній мові.

Роботи із світової літератури виконуються державною мовою.
 
Під час заочного рецензування та оцінювання науково-дослідницьких робіт відділень математики, фізики і астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук (крім секції науково-технічної творчості та винахідництва) враховуються:
 1.   Актуальність теми дослідження     3 бали 
 2.  Наявність елементів наукової новизни   6 балів 
 3.  Обґрунтованість отриманих результатів  6 балів
 4.  Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми   5 балів
 5.  Відповідність вимогам оформлення наукових робіт (структурованість, грамотність,  культура оформлення обов’язкових посилань на використані джерела)  5 балів
Усього  25 балів  

Під час заочного рецензування та оцінювання науково-дослідницьких робіт секції науково-технічної творчості та винахідництва враховуються:
 1.   Актуальність, практичне, прикладне значення роботи   5 балів 
 2.   Наявність елементів науково-технічної новизни, евристичність роботи   5 балів 
 3.   Системність і повнота у розкритті теми; аргументованість висновків, їх відповідність
 отриманим результатам 
 5 балів 
 4.  Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження   5 балів 
 5.  Функціональна спроможність винаходу, наявність патенту  2 бали 
 6.  Відповідність вимогам оформлення наукових робіт (структурованість, грамотність,  культура оформлення обов’язкових посилань на використані джерела)  3 бали 
Усього  25 балів 
  
  
 
 
 

Під час заочного рецензування та оцінювання науково-дослідницьких робіт відділень історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства (крім секції літературної творчості) враховуються:
 1.   Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань
дослідження
 3 бали 
 2.   Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела  5 балів 
 3.  Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни  6 балів 
 4.  Повнота у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних   5 балів 
 5.  Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та
 меті дослідження 
 3 бали 
 6.  Відповідність вимогам оформлення наукових робіт (структурованість, грамотність,  культура оформлення обов’язкових посилань на використані джерела)   3 бали 
Усього  25 балів 

 
   
 

 
Під час заочного рецензування та оцінювання науково-дослідницьких робіт секції літературної творчості враховуються:
 1.   Повнота розкриття теми та художніх образів   11 балів 
 2.   Оригінальність образно-художнього мислення  8 балів 
 3.  Власна творча неповторність   4 бали 
 4.  Грамотність викладу, культура оформлення  2 бали 
 Усього   25 балів 

   

Під час заочного рецензування та оцінювання реферативних робіт учнів 7-9 класів враховуються:
 1.   Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань
 дослідження
 5 балів 
 2.   Актуальність теми дослідження  5 балів 
 3.  Повнота у розкритті теми. Глибина аналізу літературних даних  6 балів 
 4.  Самостійність, оригінальність і доказовість суджень.  3 бали 
 5.  Вміння чітко і ясно викладати свої думки.  4 бали 
 6.  Відповідність вимогам оформлення реферативних робіт (структурованість, грамотність,
 культура оформлення обов’язкових посилань на використані джерела)
 2 бали 
Усього  25 балів 

 
 
 . 
 
 
 
 

Спірні питання щодо підсумків заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт учасників розглядаються під час захисту.

Якщо учасник конкурсу не згідний із результатами заочного оцінювання, під час захисту роботи йому надається можливість навести відповідні аргументи щодо свого дослідження. За рішенням журі попередня оцінка може бути змінена.


1.3. Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін.

Оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін передбачає виконання завдань за трьома рівнями складності:
  • І рівень – 4 завдання по 2 бали за кожне (загалом 8 балів);
  • ІІ рівень – 3 завдання по 4 бали за кожне (загалом 12 балів);
  • ІІІ рівень – 2 завдання по 5 балів за кожне (загалом 10 балів).
Максимальна сума балів, яку може набрати учасник за виконання завдань з базової дисципліни - 30 балів.

Завдання може містити декілька питань, бути представлене у вигляді тестів.

Виконання завдань із базових дисциплін здійснюється протягом трьох астрономічних годин.

1.4. Захист науково-дослідницьких робіт.

Автор кожної роботи отримує аргументовану рецензію у письмовому вигляді.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Усі члени секції присутні на захисті можуть брати участь у ньому як опоненти.

Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Роботи, що надійшли після встановленого терміну подання у конкурсі участь не беруть і журі не оцінюються.
 
Захист науково-дослідницьких робіт у відділеннях математики, фізики й астрономії, економіки, технічних, комп’ютерних наук, хімії та біології, наук про Землю, екології та аграрних наук оцінюється за такими критеріями:
 1.   Аргументованість вибору теми і методів дослідження  9 балів 
 2.   Ступінь самостійності та особистий внесок автора у роботу.  15 балів 
 3.  Чіткість, логічність, послідовність, грамотність викладання матеріалу.  7 балів 
 4.  Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих питань)   9 балів
 5.  Культура мовлення, вільне володіння матеріалом.  5 балів 
Усього  45 балів 


 
 
.  
 
 
 
Захист науково-дослідницьких робіт у відділеннях історії, філософії та суспільствознавства, філології та мистецтвознавства оцінюється за такими критеріями:
 1.   Аргументованість вибору теми дослідження  8 балів 
 2.  Критичний аналіз досліджуваної проблеми з виявленням особистого внеску учасника
 конкурсу в розв’язання порушеної проблеми
 14 балів 
 3.  Чіткість і логічність, послідовність, грамотність викладання матеріалу  7 балів 
 4.  Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань)  8 балів 
 5.  Культура мовлення, вільне володіння матеріалом.   5 балів 
 6.  Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати
 дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий
 матеріал тощо). 
 3 бали 
Усього   45 балів 


. 
 
Захист реферативних робіт оцінюється за такими критеріями:
 1.   Аргументованість вибору теми дослідження  8 балів 
 2.  Глибина аналізу досліджуваної проблеми, повнота у розкритті теми.  14 балів 
 3.  Чіткість і логічність, послідовність, грамотність викладання матеріалу.   7 балів 
 4.  Кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань).  8 балів 
 5.  Культура мовлення, вільне володіння матеріалом.   5 балів 
 6.  Наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати
 дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий
 матеріал тощо).
 3 бали 
Усього   45 балів 

 
 
 
На результати оцінювання контрольної роботи можна подавати апеляцію. Усі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів контрольних завдань, учасником конкурсу не подано до оргкомітету апеляції в довільній письмовій формі.

Бали, за участь у всіх розділах програми, визначаються та фіксуються в підсумковому протоколі. Після оголошення результатів оцінка вважається остаточною та оскарженню не підлягає.

Апеляційні заяви після оприлюднення підсумкового протоколу не приймаються.

 
2. Визначення переможців та нагородження
 
2.1. Конкурс носить особистісний характер. Переможці визначаються в кожній секції за сумою балів, отриманих учасниками у всіх розділах програми Конкурсу, визначається одне - І місце, два – ІІ місця, три – ІІІ місця.

Перше місце не визначається, якщо учасник не набрав 85 балів.
Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 80 балів.
Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 75 балів.

2.2. При рівності сум балів декількох учасників місця визначаються з урахуванням підсумків захисту науково-дослідницьких робіт.
2.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами I, II, III ступенів.
​2.4. Результати проведення IІ етапу Конкурсу затверджуються відповідним наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
​2.5. Учасником ІІІ етапу Конкурсу може бути тільки один представник від кожної секції, який зайняв перше місце (як виняток друге) у ІІ етапі Конкурсу.